Τ01/652/6 - 16/03/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξης Γήρατος

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων