Σ78/6/336900/15-03-2019

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 στις περιπτώσεις αμειβόμενης απασχόλησης συνταξιούχου στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας