Σ60/64/1154486- 02/10/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν