Σ50/22/905880/25-07-2019

Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019