Σ40/13 - 06/03/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης