Σ22/7/12-6-19

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές