Φ80000/οικ.61647/2212 - 11/01/2017

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α 236)