Φ80000/οικ.2460/106 - 20/01/2017

Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016