ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διεύθυνση Ασφάλισης

Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές
κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές –
τεκμαρτά ημερομίσθια