Γενικό Έγγραφο

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δυνατότητα συνυπολογισμού της προσαύξησης του χρόνου
ασφάλισης βάσει του Ν. 3717/2008 καθώς και του Ν. 1759/88 για τη
θεμελίωση και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις αιτήσεις
που υποβάλλονται από 13-5-2016 και μετά καθώς και στον
επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι την 12-5-2016
συντάξεων