Γενικό Έγγραφο 572848-05/12/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων από 01/2023 έως
12/2023, Δ.Π./2023, Δ.Χ./2023