Γενικό Έγγραφο 4707-05/01/2022

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ρύθμιση για την ενίσχυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διευκρινήσεις ως προς την
απαλλαγή των δικαιούχων από την υποχρέωση προσκόμισης
αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ