Γενικό Έγγραφο 351584/29-12-2020

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ