Γενικό Έγγραφο 338398/17.12.2020

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης