Γενικό Έγγραφο

Μη ανάρτηση καταστάσεων με τα ονοματεπώνυμα των αιτούντων πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας