Γενικό Έγγραφο

Γενική Δ/νση Εισφορών
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης