Γ51/1/05-03-2019

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Αντιμετώπιση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών περιπτώσεων. Ολοκλήρωση της Διοικητικής Διαδικασίας.