Γ31/11/159477/07-02-2019

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.