ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 28/02/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α)