ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 26/02/2019

Δ/νση Διεθνών Σχέσεων

Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.