ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 - 22/02/2019

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες