ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 19/02/2019

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών.