ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60 - 29.11.2021

Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ – Τροποποίηση του άρθρου 34 του
ν. 4387/2016