ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55 - 30/12/2019

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.