ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54 - 23.09.2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών όργανων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα