ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 / 24-12-2018

Δ/νση Εσιφορών Μη Μισθωτών

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31/12/2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες