ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 - 12/12/2018

Δ/νση Ασφάλισης

Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016