ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 22/12/2017

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Ενταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016