ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47 - 06/10/2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΔΣΚΑ)

 

Εγκ. 47/06-10-2023: Γνωστοποίηση των διατάξεων α) των άρθρων 139 έως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α’/19-06-2021) και β) της υπ’ αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4149Β’/09-09-2021) περί μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδυνάμου Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων.