ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 20/11/2017

Δ/νση Ασφάλισης

Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016.