Εγκύκλιος 36

ΚΕΑΟ

Εγκύκλιος 36 - Πάγια ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013.
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 4997/2022.