Εγκύκλιος 32/2023

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
& Δημοσιονομικών Αναφορών

Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων