ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 - 27/07/2018

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ