ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31- 12/06/2019

Γενική Δ/νση Παροχών & Υγείας 

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40  του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη