ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 06/06/2019

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών