ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 - 25/06/2020

Δ/νση Ασφάλισης
Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Ασφάλιση σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης.