ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 - 27/05/2019

Γενική Δ/νση Παροχών & Υγείας 

α) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73)
β) Υπολογισμός προϋποθέσεων βάσει των διατάξεων περί του 12μήνου.