ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 - 15/06/2017

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν.4387/16