ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/24-05-2019

Γεν. Δ/νση Εισφορών - Δ/νση Ασφάλισης

Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.
4554/2018