ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 - 31.05.2022

Σύγχρονες μορφές απασχόλησης - Εργασιακή σχέση μεταξύ :

Α) εργοδότη και εργαζόμενου με τηλεργασία και 

Β) ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών