ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - 16/03/2018

Δ/νση Ασφάλισης

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα