ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 - 28/03/2019

Δ/νση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α’/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51