ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 - 16/03/2017

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16