ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 - 20/03/2019

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.