ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 21/01/2019

ΚΕΑΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν. 4587/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α 62) (Ορθή επανακοινοποίηση)