ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 04/01/2018

ΚΕΑΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων