Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 - 17/12/2019

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020