Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565 - 19/12/2017

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2018 έως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018