Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068 - 19/12/2018

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019