Δ.ΕΙΣΦ.Μ./573/1109570/19-09-2019

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)